સ્કૂલ ટીચરે મીટીંગ ના બહાને ઘરે બોલાવીને…..

સ્કૂલ ના ટીચર રોજ ચિન્ટુ ના પપ્પા ને ચિન્ટુ ને મૂકવા આવતાં જોતા હતાં. એક દિવસ ચિન્ટુ ના ટીચર એ ચિન્ટુ ના પપ્પા સાથે થોડી વાતો કરી એટલા માં ચિન્ટુ ના ટીચર ને ચિન્ટુ ના પપ્પા ગમી ગયાં એટલે ચિન્ટુ ની બુક માં લખી દીધું કે વાલી મીટીંગ માટે ચિન્ટુ ના પપ્પા એ તેના ઘરે આવવાનું થશે. ચિન્ટુ ના ટીચરે તેના પતી બહાર ગયા હતા ત્યારે જ બોલાવ્યા અને ચિન્ટુ ના પપ્પા ના આવતા પેહલા ચા માં સેક્સ કરવા માટેની દવા મિલાવી દીધી, જ્યારે ચિન્ટુ ના પપ્પા મીટીંગ માટે આવ્યા ત્યારે ચિન્ટુ ના ટીચર એ પેલા પાણી અને પછી ચા ઓફર કરી અને થોડી વાત ચિન્ટુ ની વાતો કરી. આ બાજુ ચિન્ટુ ના પપ્પા પર દવાની અસર શરૂ થઈ ગઈ. ચીન્ટુ ના ટીચર રાહ જોતા હતા ક્યારે ચિન્ટુ ના પપ્પા એને કિસ કરે પણ આ બાજુ ચિન્ટુ ના પપ્પા શાંતી થી બેઠા રહ્યા. અંતે ચિન્ટુ ના ટીચરે કહ્યું, “તમારો છોકરા નુ સ્કૂલ માં પરફોર્મન્સ સારુ છે પણ મારે તમારું પરફોર્મન્સ જોવું છે.” ચિન્ટુ ના પપ્પા કઈ સમજ્યા નહીં એટલે ચિન્ટુ ના ટીચરે જ ચિન્ટુ ના પપ્પા ને પહેલી કિસ કરી પચી તો ચિન્ટુ ના પપ્પા કેવી રીતે શાંત બેસે. ચિન્ટુ ના પપ્પા એ ચિન્ટુ ના ટીચર સામે જ પોતાનો શર્ટ ઉતાર્યો અને ચિન્ટુ ના ટીચર એ પણ સાડી નો છેડો નીચે કર્યો એટલે ચિન્ટુ ના પપ્પા એ આખી સાડી જ ઉતારી નાખી અને ચિન્ટુ ના ટીચર પર ચડી ગયાં. પછી તો ચિન્ટુ ના ટીચરે પણ મજા કરી એને ચિન્ટુ ના પપ્પાનુ લિંગ ચૂસ્યું અને પોતાની યોની માં દાખલ કર્યું અને ચિન્ટુ ના પપ્પા ને પણ મજા આવી ગઈ; ચિન્ટુ ના પપ્પા એ પણ એવી રીતે બધું કર્યું કે ચિન્ટુ ના ટિચરને પણ ખુબજ મજા આવી. હવે જ્યારે પણ તેમના પતી બહાર જાય ત્યારે ચિન્ટુના પપ્પા ને જ બોલાવે છે અને બન્ને એક-બીજા સાથે ખૂબ મજા કરે છે.

Leave a Comment